د افغانستان اسلامي امارت

که د مخکی مو ځان ثبت کړی وی کولای شی چی خپل ځانګرتیاوی پیدا کی

ښاغلیو/آغلیو متقاضیانو:


پلټنه د هغو کسانو لپاره چې مخکې راجستر شوي وي، که مو مخکې راجستر کړی وي کولای شئ خپل مشخصات دلته وګورئ

نوم *
د پلار نوم *
د نیکه نوم *
د زېږېدنې لمریزه نېټه *