ریاست عمومی پاسپورت

پشتو دری

طریقه ثبت نام فورم آنلاین

جریان کار در ریاست عمومی پاسپورت

...
...
...

نظریات مراجعین

مهدي حسین؛ د انلاین فورمو په ډکولو سره د پاسپورټ په اخېستنې بریالی شوم


...

نظریات مراجعین

خوښ یو چې چارې مو پر وخت پرته له ځنډه تر سره شوي


تماس با ما

Address


سرک دارالامان، کارته سه

Email


شماره تماس


020 2511 707