د آنلاین پاسپورټ غوښتنلیک یوازې په پلازمېنه کابل کې د اجرا وړ دی.
د ننګرهار، کنړ، لغمان، لوګر، پنجشیر، کاپیسا، وردګ او پروان ولایتونو غوښتونکي هم کولای شي له دغه فورم څخه ګټه واخلي او د نورو پروسو د بشپړولو لپاره په ټاکلي وخت د پاسپورټ مرکزي ادارې (کابل) ته مراجعه وکړي.

درخواستی پاسپورت به گونه آنلاین تنها به مرکز کابل قابل اجرا میباشد.
متقاضیان محترم پاسپورت ولایات ننگرهار، کنر، لغمان، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، وردک، پروان نیز میتوانند از این فورم استفاده نمایند و غرض تکمیل نمودن سایر پروسیجر به وقت معینه که سیستم برایشان تنظیم می نماید به اداره مرکزی پاسپورت (کابل) مراجعه کنند.